Despre Reducri comerciale

https://mfinante.gov.ro/documents/35673/250949/articol_rfpc_05_2017.pdf

TRATAMENTUL FISCAL ŞI CONTABIL
AL REDUCERILOR COMERCIALE ŞI FINANCIARE
Ec. dr. Cristian MARINESCU
Curtea de Conturi a României
Rezumat
Acordarea de reduceri comerciale, respectiv financiare, reprezintă o practică des întâlnită în cadrul activităţii societăţilor comerciale, indiferent de
domeniul de activitate în care funcţionează.
În practică, se foloseşte termenul general de
discount. Într-un mod generic, termenul de discount cuprinde toate tipurile de reduceri comerciale întâlnite în practica comercială.
În acest material dorim să prezentăm care sunt
tipurile de reduceri comerciale/financiare conform
legislaţiei în vigoare, precum şi care este tratamentul fiscal şi contabil al acestora.
Abstract
Granting commercial and financial rebates is a
common practice in the business of companies,
regardless of the field of activity in which they
operate.
In practice, the general discount term is used.
In a generic way, the discount term covers all
types of trade discounts found in commercial
practice.
In this paper we want to present the types of
commercial/financial discounts according to the
legislation in force as well as the fiscal and
accounting treatment of them.
Cuvinte cheie:
√ discount, remize
Keywords:
√ discounts, draws

 1. Ce sunt reducerile
  Conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/20141 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
  consolidate, reducerile acordate clienţilor pot fi sub formă de:
  ? reduceri comerciale sau
  ? reduceri financiare.
  Reducerile comerciale pot fi sub formă de (pct. 76 din reglementările contabile aprobate
  prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014):
  a) rabaturi – se primesc pentru defecte de calitate şi se practică asupra preţului de vânzare;
  b) remize – se primesc în cazul vânzărilor superioare volumului convenit sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial;
  c) risturne – sunt reduceri de preţ calculate asupra ansamblului tranzacţiilor efectuate cu
  acelaşi terţ, în decursul unei perioade determinate.
  Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea
  datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate (pct. 77 din reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014).
 2. Tratamentul contabil al reducerilor
  În ceea ce priveşte modul de înregistrare în contabilitate a reducerilor, acesta trebuie tratat
  diferit în funcţie de tipul de reducere, respectiv comercială sau financiară, motiv pentru care
  vom analiza separat cele două cazuri.
  1 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
  privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (M.O. nr.
  963/30.12.2014), cu modificările şi completările ulterioare
  8 RFPC nr. 5/2017
  CONTABILITATE CONTABILITATE
  8 RFPC nr. 5/2017
  2.1. Tratamentul contabil al reducerilor comerciale
  Reducerile comerciale se înregistrează în contabilitate diferit în funcţie de următoarele
  aspecte:
  þ sunt acordate la momentul facturării şi înscrise pe factura de achiziţie;
  þ sunt acordate ulterior facturării şi înscrise pe o altă factură;
  þ reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului.
  a) Reducerile comerciale sunt acordate la momentul facturării şi înscrise pe factura de
  achiziţie
  În situaţia în care reducerile comerciale sunt acordate la momentul facturării şi înscrise pe
  factura de achiziţie, avem următorul tratament contabil:
  û din punctul de vedere al cumpărătorului – reducerile comerciale acordate de furnizor şi
  înscrise pe factura de achiziţie ajustează, în sensul reducerii, costul de achiziţie al bunurilor;
  û din punctul de vedere al vânzătorului – acesta va ajusta veniturile din vânzarea mărfurilor sau serviciilor cu valoarea reducerilor acordate, astfel încât venitul este înregistrat la valoarea netă.
  b) Reducerile comerciale sunt acordate ulterior facturării şi înscrise pe o altă factură
  În ceea ce priveşte reducerile de preţ acordate ulterior facturării, avem două situaţii, şi
  anume:
  Ø Reduceri comerciale legate de bunuri;
  Ø Reduceri comerciale legate de prestări de servicii.
  Reduceri comerciale legate de bunuri
  ! Din punctul de vedere al cumpărătorului. În ceea ce priveşte cumpărătorul, pentru a stabili modul de înregistrare în contabilitate, acesta va trebui să analizeze următoarele aspecte:
  Ü Dacă achiziţia de produse şi primirea reducerii comerciale sunt tratate împreună; în
  această situaţie, reducerile comerciale ajustează costul de achiziţie al bunurilor;
  Ü Dacă bunurile cărora le sunt aferente reducerile mai sunt sau nu în gestiune:
  ü În cazul în care stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare mai sunt în
  gestiune, reducerile comerciale primite ulterior facturării corectează costul stocurilor la care se referă;
  ü În schimb, în cazul în care stocurile pentru care au fost primite reducerile ulterioare
  nu mai sunt în gestiune, acestea se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609
  “Reduceri comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi;
  ! Din punctul de vedere al vânzătorului. În ceea ce priveşte vânzătorul, pentru a stabili
  modul de înregistrare în contabilitate, acesta va analiza reducerea acordată dintr-un singur
  punct de vedere, şi anume dacă cele două operaţii (vânzarea şi reducerea acordată) sunt tratate împreună, mai exact dacă au loc în acelaşi moment:
  Ü În condiţiile în care vânzarea de produse şi acordarea reducerii comerciale sunt tratate
  împreună, reducerile comerciale ajustează veniturile din vânzare;
  Ü De asemenea, reducerile comerciale acordate ulterior facturării, indiferent de perioada
  la care se referă (respectiv dacă sunt acordate odată cu vânzarea sau separat), se evidenţiază
  distinct în contabilitate (contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terţi.
  Reduceri comerciale legate de prestări de servicii
  În ceea ce priveşte reducerile comerciale legate de prestări de servicii, indiferent de perioada la care se referă, respectiv dacă acestea sunt acordate concomitent cu prestarea de servicii sau nu (tratate împreună sau nu), acestea se evidenţiază în contabilitate după cum urmează:
  r în cazul cumpărătorului – se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri
  comerciale primite”), pe seama conturilor de terţi;
  r în cazul vânzătorului – se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 709 “Reduceri comerciale acordate”), pe seama conturilor de terţi.
  c) Reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului
  RFPC nr. 5/2017 9
  CONTABILITATE CONTABILITATE
  RFPC nr. 5/2017 9
  În cazul în care reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului,
  care conduc la ajustarea situaţiilor financiare anuale, acestea se reflectă în situaţiile financiare
  ale exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative şi se înregistrează la data bilanţului, după cum urmează:
  r în cazul cumpărătorului – în contul 408 “Furnizori – facturi nesosite”. Reducerile care urmează a fi primite, înregistrate la data bilanţului în contul 408 “Furnizori – facturi nesosite”, corectează costul stocurilor la care se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune;
  r în cazul vânzătorului – în contul 418 “Clienţi – facturi de întocmit”.
  2.2. Tratamentul contabil al reducerilor financiare
  În ceea ce priveşte reducerile financiare, indiferent de perioada la care se referă, acestea
  se înregistrează în contabilitate după cum urmează:
  r în cazul cumpărătorului – reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri
  ale perioadei şi se înregistrează în contul 767 “Venituri din sconturi obţinute”;
  r în cazul vânzătorului – reducerile financiare acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei
  şi se înregistrează în contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”.
 3. Tratamentul fiscal al reducerilor
  3.1. Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit
  În ceea ce priveşte impozitul pe profit, conform art. 25 alin. (1) din Codul fiscal2
  , pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare,
  precum şi taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale.
  Reducerile de preţ, fie că sunt sub forma reducerilor comerciale (acordate pentru defecte
  de calitate, în cazul unor vânzări superioare sau dacă cumpărătorul are un statut preferenţial),
  fie că sunt sub forma reducerilor financiare (sconturi de decontare acordate pentru achitarea
  datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate), acestea sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice.
  Prin urmare, cheltuielile efectuate cu discount-urile acordate sunt cheltuieli deductibile la
  calculul impozitului pe profit, iar veniturile provenite din reducerile de preţ primite reprezintă venituri impozabile.
  3.2. Tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
  În ceea ce priveşte microîntreprinderea, amintim că aceasta este definită, conform art. 47
  din Codul fiscal, ca fiind o persoană juridică română care, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  Ä a realizat venituri, cu excepţia celor obţinute din desfăşurarea activităţilor din domeniul
  bancar, al asigurărilor şi reasigurărilor, al jocurilor de noroc sau activităţilor de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale;
  Ä a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
  Ä a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro;
  Ä capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
  Ä nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la
  instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
  Conform art. 51 din Codul fiscal, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
  2 Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 688/10.09.2015), cu modificările şi completările
  ulterioare
  10 RFPC nr. 5/2017
  CONTABILITATE
  10 RFPC nr. 5/2017
  ! 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi;
  ! 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
  Baza impozabilă la care se aplică cotele mai sus menţionate se stabileşte conform art. 51
  alin. (1) lit. j) din Codul fiscal şi o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad valoarea
  reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul 709 “Reduceri comerciale acordate”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile şi se adaugă valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării, înregistrate în contul 609 “Reduceri comerciale primite”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
  3.3. Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA
  Din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată avem următoarele situaţii:
  a) Atunci când reducerile sunt acordate la momentul livrării/facturării:
  Conform art. 286 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării NU cuprinde rabaturile, remizele, risturnele,
  sconturile şi alte reduceri de preţ acordate de furnizori direct clienţilor la data exigibilităţii taxei.
  Potrivit pct. 31 (1) din Normele metodologice3 date în aplicarea art. 286 alin. (4) lit. a) din
  Codul fiscal, rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi alte reduceri de preţ nu se cuprind în
  baza de impozitare a taxei dacă sunt acordate de furnizor/prestator direct în beneficiul clientului
  la momentul livrării/prestării şi nu constituie, în fapt, remunerarea unui serviciu sau unei livrări.
  b) Atunci când reducerile sunt acordate după livrarea bunurilor/ulterior facturării:
  Conform art. 287 lit. c) din Codul fiscal, baza de impozitare se reduce în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele şi celelalte reduceri de preţ prevăzute la art. 286 alin. (4) lit. a) din
  Codul fiscal sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.
  În ceea ce priveşte raportarea operaţiunilor din punctul de vedere al taxei pe valoarea
  adăugată, reducerile comerciale şi financiare vor fi evidenţiate în:
  Ø Jurnalul de Cumpărări/Vânzări, în mod distinct, în cazul în care sunt acordate ulterior
  facturării;
  Ø Formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, în mod distinct, în cazul în
  care sunt acordate ulterior facturării. În cazul operaţiunilor interne, înregistrarea va fi efectuată
  la rândurile de achiziţii de bunuri şi servicii taxabile, respectiv livrări de bunuri şi prestări de
  servicii în funcţie de cota de TVA aplicabilă operaţiunii;
  Ø Formularul 394 “Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate
  pe teritoriul naţional” pentru reducerile primite/acordate partenerilor comerciali români;
  Ø Formularul 390 VIES “Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” pentru reducerile primite/acordate partenerilor comerciali din Uniunea Europeană.
 4. Obligaţii referitoare la facturare
  În ceea ce priveşte modul de facturare, atunci când se acordă reduceri de preţ, trebuie
  avute în vedere următoarele aspecte:
  a) Despre emiterea facturii
  Conform art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, atunci când rabaturile, remizele, risturnele şi
  alte reduceri de preţ nu sunt incluse în preţul unitar al bunurilor şi/sau serviciilor vândute, factura trebuie să conţină în mod obligatoriu şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preţ.
  b) În ce condiţii este necesară corectarea facturii?
  Conform art. 330 alin. (2) din Codul fiscal, în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele
  şi celelalte reduceri de preţ sunt acordate după livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor,
  furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi care se transmit şi beneficiarului, după cum urmează:
  3 Hotărârea Guvernului nr. 1/06.01.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
  227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 22/13.01.2016), cu modificările şi completările ulterioare
  CONTABILITATE
  RFPC nr. 5/2017 11
  CONTABILITATE
  RFPC nr. 5/2017 11
  ü cu valorile înscrise cu semnul minus sau, după caz, o menţiune din care să rezulte
  că valorile respective sunt negative când baza de impozitare se reduce;
  ü fără semnul minus sau fără menţiunea din care să rezulte că valorile respective sunt
  negative, dacă baza de impozitare se majorează.
  c) Când este necesară emiterea autofacturii?
  Emiterea unei autofacturi se realizează de către beneficiarul unei reduceri comerciale în
  vederea ajustării taxei deductibile.
  Beneficiarul unei reduceri comerciale trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării
  taxei deductibile doar în condiţiile în care furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite
  factura de reducere comercială în conformitate cu prevederile art. 330, respectiv “cu valorile înscrise cu semnul minus sau, după caz, o menţiune din care să rezulte că valorile respective
  sunt negative când baza de impozitare se reduce”, conform art. 319 alin. (3) din Codul fiscal.
  Autofactura se emite cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au fost
  acordate reducerile.
  În situaţia în care furnizorul respectă regulile de facturare prevăzute de art. 330 alin. (2)
  din Codul fiscal, atunci beneficiarul nu este obligat să emită autofactura.
  În cazul reducerilor de preţ se consideră că evenimentul care generează obligaţia emiterii
  autofacturii intervine la data la care clientul beneficiază de reducere. În situaţia în care ulterior
  emiterii autofacturii, se primeşte factura emisă de furnizor/prestator pentru aceeaşi ajustare şi
  având aceeaşi valoare, se face o referire la autofactura emisă, fără ca aceasta să mai genereze
  efecte privind ajustarea taxei deductibile.
 5. Exemple
  5.1. Exemplu în cazul unei societăţi care primeşte o reducere comercială
  & Exemplul 1. Societatea ISAM SRL achiziţionează în luna ianuarie 2017 mărfuri în
  valoare de 2.500 lei, plus TVA (19%). Societatea primeşte din partea furnizorului o reducere
  comercială, sub formă de remiză, de 10%.
  Date:
  ü 2.500 lei – valoarea mărfurilor
  ü 475 lei – TVA aferentă mărfurilor achiziţionate (19%)
  ü 250 lei – discount-ul primit din partea furnizorului (10%)
  Prezentăm mai jos, monografia contabilă privind înregistrarea discount-ului de către societatea ISAM SRL, în funcţie de momentul acordării discount-ului, astfel:
 6. Discount-ul este acordat pe factura de achiziţie;
 7. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară, moment în care mărfurile se găsesc în
  totalitate în gestiune;
 8. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară, iar în gestiune se mai găsesc mărfuri în
  valoare de 1.500 lei;
 9. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară, moment în care mărfurile nu se mai găsesc în gestiune;
 10. Discount-ul este acordat ulterior datei bilanţului (în anul 2018 după ce societatea a depus bilanţul).
  Cazul 1. Discount-ul este acordat pe factura de achiziţie
 • lei –
  Discount-ul este acordat pe factura de achiziţie
  % 401 Furnizori 2.677,5
  371 Mărfuri 2.500
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% 475
  371 Mărfuri discount 10% -250
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% -47,5
  CONTABILITATE
  12 RFPC nr. 5/2017
  CONTABILITATE
  12 RFPC nr. 5/2017
  Cazul 2. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară, moment în care mărfurile
  se găsesc în totalitate în gestiune
 • lei –
  Discount-ul este acordat ulterior facturii, iar mărfurile se mai află încă în gestiune
  Înregistrare achiziţie marfă
  % 401 Furnizori 2.975
  371 Mărfuri 2.500
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% 475
  Înregistrare discount primit
  % 401 Furnizori -297,5
  371 Mărfuri discount 10% -250
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% -47,5
  Cazul 3. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară, iar în gestiune se mai găsesc mărfuri în valoare de 1.500 lei
  În acest caz, înregistrarea discount-ului se face distinct, în funcţie de cantitatea de marfă
  existentă încă pe stoc, astfel:
  Ø Pentru mărfurile aflate încă în gestiune în valoare de 1.500 lei, discount-ul aferent în sumă de 150 lei (1.500 * 10%) corectează stocul mărfurilor;
  Ø Pentru mărfurile care nu se mai află în gestiune, în valoare de 1.000 lei (2.500 – 1.500),
  discount-ul aferent în sumă de 100 lei (1.000 * 10%) se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 609 “Reduceri comerciale primite”).
 • lei –
  Discount-ul este acordat ulterior facturii, iar mărfurile se mai află parţial în gestiune
  Înregistrare achiziţie marfă
  % 401 Furnizori 2.975
  371 Mărfuri 2.500
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% 475
  Înregistrare discount primit aferent mărfurilor care se mai află în gestiune
  % 401 Furnizori -178,5
  371 Mărfuri 10% din valoarea mărfurilor
  din gestiune -150
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% -28,5
  Înregistrare discount primit aferent mărfurilor care nu se mai află în gestiune
  401 Furnizori 609 Reduceri comerciale primite 100
  4426 TVA deductibilă 401 Furnizori -19
  Cazul 4. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară, moment în care mărfurile
  nu se mai găsesc în gestiune
 • lei –
  Discount-ul este acordat ulterior facturii, iar mărfurile nu se mai află în gestiune
  Înregistrare achiziţie marfă
  % 401 Furnizori 2.975
  371 Mărfuri 2.500
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% 475
  Înregistrare discount primit
  401 Furnizori 609 Reduceri comerciale primite 250
  4426 TVA deductibilă 401 Furnizori -47,5
  CONTABILITATE
  RFPC nr. 5/2017 13
  CONTABILITATE
  RFPC nr. 5/2017 13
  Cazul 5. Discount-ul este acordat ulterior datei bilanţului
  Societatea ISAM SRL ştie că va primi un discount din partea furnizorului însă acesta va fi
  acordat ulterior depunerii bilanţului (anul 2018). În acest caz, reducerile comerciale care urmează a fi primite după data depunerii bilanţului se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative şi se înregistrează la
  data bilanţului în contul 408 “Furnizori – facturi nesosite” şi vor corecta costul stocurilor la care
  se referă, dacă acestea mai sunt în gestiune.
 • lei –
  Reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului
  Înregistrare achiziţie marfă
  % 401 Furnizori 2.975
  371 Mărfuri 2.500
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% 475
  Înregistrare discount la data bilanţului, iar mărfurile sunt în gestiune
  % 408 Furnizori – facturi nesosite -297,5
  371 Mărfuri discount 10% -250
  4426 TVA deductibilă cota TVA 19% -47,5
  Înregistrare discount la data bilanţului, iar mărfurile nu se mai află în gestiune
  401 Furnizori 609 Reduceri comerciale primite 100
  4426 TVA deductibilă 408 Furnizori – facturi nesosite -19
  5.2. Exemplu în cazul unei societăţi care acordă o reducere comercială
  & Exemplul 2. Societatea ISAM SRL vinde unui client la momentul “X” în anul 2017 mărfuri în valoare de 2.500 lei, plus TVA (19%). Societatea acordă clientului o reducere comercială
  sub formă de remiză, de 10%.
  Date:
  ü 2.500 lei – valoarea mărfurilor
  ü 475 lei – TVA colectată aferentă mărfurilor vândute (19%)
  ü 250 lei – discount-ul acordat clientului (10%)
  Prezentăm mai jos monografia contabilă privind înregistrarea discount-ului de către societatea ISAM SRL, în funcţie de momentul acordării discount-ului, astfel:
 1. Discount-ul este acordat pe factura de vânzare;
 2. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară;
 3. Discount-ul este acordat ulterior datei bilanţului (în anul 2018 după ce societatea a depus bilanţul).
  Cazul 1. Discount-ul este acordat pe factura de vânzare
  În cazul în care discount-ul este acordat la momentul facturării, acesta ajustează veniturile.
 • lei –
  Discount-ul este acordat pe factura de vânzare
  411 Clienţi % 2.677,5
  707 Venituri din vânzarea mărfurilor 2.500
  cota TVA 19% 4427 TVA colectată 475
  discount 10% 707 Venituri din vânzarea mărfurilor -250
  cota TVA 19% TVA colectată -47,5
  Cazul 2. Discount-ul este acordat pe o factură ulterioară
  În acest caz, discount-ul este înregistrat prin contul 709 “Reduceri comerciale acordate
  ulterior”.
  CONTABILITATE
  14 RFPC nr. 5/2017
  CONTABILITATE
  14 RFPC nr. 5/2017
 • lei –
  Discount-ul este acordat ulterior facturii
  Înregistrare vânzare marfă
  411 Clienţi % Furnizori 2.975
  707 Venituri din vânzarea mărfurilor 2.500
  cota TVA 19% 4427 TVA colectată 475
  Înregistrare discount acordat
  709 Reduceri comerciale acordate 411 Clienţi 250
  411 Clienţi 4427 TVA colectată -47,5
  Cazul 3. Discount-ul este acordat ulterior datei bilanţului
  Societatea ISAM SRL ştie că va acorda un discount clientului însă acesta va fi acordat ulterior depunerii bilanţului. În acest caz, reducerile comerciale care urmează a fi acordate după data depunerii bilanţului se reflectă în situaţiile financiare ale exerciţiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative şi se înregistrează la data bilanţului în contul
  418 “Clienţii – facturi de întocmit”.
 • lei –
  Reducerile comerciale reprezintă evenimente ulterioare datei bilanţului
  Înregistrare vânzare marfă
  411 Clienţi % Furnizori 2.975
  707 Venituri din vânzarea mărfurilor 2.500
  cota TVA 19% 4427 TVA colectată 475
  Înregistrare discount la data bilanţului
  418 Clienţii – facturi de întocmit % -297,5
  discount 10% 707 Venituri din vânzarea mărfurilor – 250
  cota TVA 19% 4427 TVA colectată -47,5